JA slide show

Biển báo

1 Biển phụ
2 Biển chỉ dẫn
3 Biển hiệu lệnh
4 Biển báo nguy hiểm
5 Biển báo cấm